Ogłoszenia - noclegi w Polsce - noclegi nad morzem - noclegi w górach - agroturystyka - noclegi na Mazurach

  Strona główna Dodaj nocleg Kontakt Cennik Regulamin Rejestracja Logowanie |   
Kategorie
> Agroturystyka (0)
> Inne (0)
> Mazury (0)
> Nad jeziorem (0)
> Nad morzem (0)
> W górach (0)
> W miastach (0)

Wyszukiwarka
Szukaj słów: 
Miejscowość: 
Rodzaj noclegu:
Region:
Cena:
od: 
do: 

Portale tematyczne

Statystyki
> Ilość obiektów:  0
> Oczekujace:  2
Zarejestrowanych
userów:
> Dzisiaj:  0
> Ostatnie 14 dni:  0
> Ostatnie 31 dni:  0
> Ogółem :  360
> Online : 2  

Regulamin serwisu>>
 
|Regulamin serwisuO nas |  

Zasady dzia?ania i regulamin Serwisu Noclegi przez Internet

Serwis Noclegi przez Internet prowadzi legaln? dzia?alno?? gospodarcz? polegaj?c? na reklamie drog? elektroniczn? obiektów noclegowych.

Celem dzia?alno?ci serwisu jest tworzenie dost?pnej za po?rednictwem internetu bazy noclegowej, w oparciu o informacje podane przez zleceniodawców w formularzu zg?oszeniowym.

Z?o?enie zamówienia na ?wiadczenie us?ugi nast?puje poprzez za?o?enie konta w serwisie (rejestracja) oraz wype?nienie i wys?anie specjalnie w tym celu przygotowanego formularza. Jest to jedyna droga zamieszczania w naszym serwisie ofert noclegowych. W formularzu tym ka?dy zleceniodawca potwierdza, ?e podane przez niego informacje s? zgodne z prawd?, niemniej Serwis Noclegi przez Internet nie mo?e zagwarantowa? stuprocentowej zgodno?ci zamieszczonych informacji ze stanem faktycznym. Zleceniodawca potwierdza równie?, ?e posiada prawa do tre?ci i zdj?? przekazywanych redakcji serwisu.

U?ytkownikiem serwisu mo?e by? osoba fizyczna, która uko?czy?a 18 rok ?ycia, posiadaj?ca zdolno?? do czynno?ci prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej.

U?ytkownik dokonuj?c rejestracji w Serwisie Noclegi przez Internet musi zaakceptowa? tre?? regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez U?ytkownika jest równoznaczna z wyra?eniem zgody na przesy?anie za po?rednictwem e-mail przez Serwis Noclegi przez Internet informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Serwis Noclegi przez Internet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w ka?dym czasie bez wcze?niejszego poinformowania o tym u?ytkowników.

Zg?oszenie obiektu noclegowego do serwisu jest równoznaczne, zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych, (Dz. U. nr 133, poz. 883) z wyra?eniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, tylko i wy??cznie w celu wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczo?ci finansowej. Dane te nie b?d? ujawniane osobom trzecim. Zleceniodawca wyra?a równie? zgod? na otrzymywanie od Serwisu Noclegi przez Internet za po?rednictwem poczty email informacji zwi?zanych z funkcjonowaniem serwisu.

U?ytkownik serwisu zobowi?zuje si? nie wykorzystywa? ?adnych informacji uzyskanych za po?rednictwem Serwisu Noclegi przez Internet do celów komercyjnych. Dane kontaktowe u?ytkowników serwisu Serwis Noclegi przez Internet pojawiaj?ce si? przy og?oszeniach mog? by? wykorzystywane jedynie do nawi?zania kontaktu z danym podmiotem w zakresie dotyczacym przedstawionej oferty (zapytanie o szczegó?y oferty noclegowej, wolne terminyitp.) Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Serwis Noclegi przez Internet nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za szkody powsta?e w wyniku podania przez zleceniodawc? og?oszenia nieprawdziwych, niepe?nych informacji, czy zapewnieniu o w?a?ciwo?ciach których dany obiekt noclegowy nie posiada, jak równie? za skutki realizacji transakcji, które mog? by? zawarte na podstawie og?osze? zamieszczonych w Serwisie Noclegi przez Internet. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez u?ytkownika, Serwis Noclegi przez Internet mo?e natychmiast usun?? naruszaj?ce regulamin materia?y oraz usun?? konto danego u?ytkownika.

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Noclegi przez Internet do dystrybucji materia?ów chronionych przez polskie i mi?dzynarodowe prawo autorskie oraz materia?ów, których dystrybucji zabraniaj? przepisy prawa, obra?liwych, naruszaj?cych dobre obyczaje lub dobre imi? osób trzecich oraz materia?ów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, ?e tre?? og?oszenia którego publikacja zosta?a zlecona Wydawcy narusza obowi?zuj?ce przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu lub dobre obyczaje - Serwis Noclegi przez Internet ma prawo do usuni?cia takiego og?oszenia.

Zabrania si? umieszczania w tre?ci og?osze?, reklamy innych serwisów www, a w szczególno?ci linków do ich stron. Tre?? zamieszczanego og?oszenia powinna by? zgodna z normami prawno-etycznymi obowi?zuj?cymi w Polsce. U?ytkownik Serwisu Noclegi przez Internet ma mo?liwo?? z?o?enia reklamacji za pomoc? wiadomo?ci e-mail w terminie 7 dni od daty zako?czenia emisji og?oszenia.

Ka?da reklama (og?oszenie) mo?e dotyczy? tylko jednego obiektu noclegowego.
Zabrania si? reklamowania w tre?ci og?oszenia innych obiektów noclegowych, a tak?e zamieszczania adresow stron www.

Z jednego konta mo?na doda? nieograniczon? ilo?? obiektów noclegowych (og?osze?).
Zabrania si? wielokrotnego zak?adania i likwidowania kont tylko po to aby wykorzystac 2-tygodniowy okres bezp?atny.

Konto pozostaje aktywne po wykupieniu reklamy w Serwisie Noclegi przez Internet.
W przypadku braku zap?aty za us?ug? (po up?ywie 14 dni) lub nie przed?u?enia us?ugi reklamowej konto u?ytkownika pozostaje nieaktywne, tzn. reklama nadal si? wy?wietla, przy czym zablokowana jest mo?liwo?? edycji oraz dost?p do danych kontaktowych lub wy?wietlanie reklamy jest wstrzymane. W dowolnym momencie, po dokonaniu zap?aty za us?ug? konto zostanie odblokowane.

Serwis Noclegi przez Internet zastrzega sobie prawo do modyfikacji tytu?u, tre?ci oraz przeniesienia danej oferty noclegowej do odpowiedniej kategorii / podkategorii.

Nieprzestrzeganie powy?szego regulaminu mo?e doprowadzi? do usuni?cia og?oszenia obiektu noclegowego z naszego serwisu.

Regulamin i cennik og?osze? mo?e by? zmieniony przez Serwis Noclegi przez Internet.

jeansy Wrangler Lee 

Nasza baza noclegowa - na skróty


Noclegi nad morzem: Chałupy - Chłopy - Darłowo - Dąbki - Dębki - Dziwnówek - Dźwirzyno - Grzybowo - Hel - Jarosławiec - Jastarnia - Kołobrzeg - Kopalino - Krynica Morska - Łeba - Mielno - Międzywodzie - Międzyzdroje - Mrzeżyno - Pobierowo - Rewa - Rewal - Sianożęty - Sopot - Sztutowo - Świnoujście - Ustka - Ustronie Morskie - Władysławowo >> wszystkie noclegi nad morzem

Noclegi w górach: Białka Tatrzańska - Bieszczady - Brenna - Bukowina Tatrzańska - Cieszyn - Istebna - Iwonicz Zdrój - Jeleśnia - Karpacz - Koniaków - Korbielów - Kościelisko - Kotlina Kłodzka - Krynica - Limanowa - Milówka - Mszana Dolna - Murzasichle - Muszyna - Piwniczna - Poronin - Rabka - Sucha Beskidzka - Szczawa - Szczawnica - Szczyrk - Szklarska Poręba - Świeradów Zdrój - Ustroń - Węgierska Górka - Wisła - Zakopane - Zawoja - Zwardoń >> wszystkie noclegi w górach

Noclegi na Mazurach: Augustów - Giżycko - Mikołajki - Morag - Mrągowo - Stare Jabłonki - Szczytno - Węgorzewo - Wilkasy >> wszystkie noclegi na Mazurach

Miasta: Bydgoszcz - Będzin - Gdańsk - Gdynia - Katowice - Koszalin - Kraków - Lublin - Olsztyn - Poznań - Kraków - Słupsk - Warszawa - Wrocław >> wszystkie miasta

Agroturystyka: dolnośląskie - kujawsko-pomorskie - lubelskie - lubuskie - łódzkie - małopolskie - mazowieckie - opolskie - podkarpackie - podlaskie - pomorskie - śląskie - świętokrzyskie - warmińsko-mazurskie - wielkopolskie - zachodniopomorskie - agroturystyka

Pozostałe: Noclegi nad jeziorem - Inne noclegi - Wczasy za granicą


Copyright C 2004 by Serwis Noclegi przez Internet. Wszelkie prawa zastrzeżone